19 april Algemene ledenvergadering

Op woensdag 19 april houden we onze algemene ledenvergadering. Alle leden van Ondernemersvereniging Zuidwolde zijn van harte welkom.

Datum:                  woensdag 19 april 2023

Tijd:                       20.00 – ca. 22.00 uur (‘inloop’ vanaf 19.45 uur)

Plaats:                   Café De Falieberg

Adres:                    Hoofdstraat 32, Zuidwolde

1.       Opening door voorzitter Ard Hartman

2.       Welkom en mededelingen

3.       Vaststellen notulen ALV 13 april 2022

4.       Ingekomen stukken

5.       Terugblik op het afgelopen jaar

6.       Jaarrekening 2022

7.       Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie

8.       Bestuurswisselingen

          Aftredend: Sylvana Bartelds

          Nieuwe bestuurslid: Geri Hut

9.       Rondvraag

10.     Afsluiting

Na de vergadering praat Jan van Goor ons bij over Wiede Wold en ontwikkelingen van de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe.

Aansluitend is er gelegenheid om met elkaar bij te praten.