Privacyverklaring

Privacyverklaring Ondernemersvereniging Zuidwolde, adres Zende 2, 7921 DA Zuidwolde, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40049107, hierna te noemen: `OVZ`.

Om te laten dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens zetten wij in deze verklaring uiteen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@ovzuidwolde.nl.

Omgaan met persoonsgegevens

In onderstaande tabel kunt u terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Vaststellen dat u lid wilt worden of lid bent van onze vereniging Naam, Bedrijfsnaam, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekeningnummer Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden NVT
Administratie Naam, Bedrijfsnaam, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankgegevens, Betaalgegevens Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. NVT
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief Voornaam, Achternaam, E-mailadres Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. E-marketingtools
Versturen berichten van en aan derden Voornaam, Achternaam, E-mailadres Toestemming Zolang als men aangemeld is. Andere ondernemersverenigingen, Ondernemersplatform, gemeente, Belastingdienst
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies) Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Websitebeheerder, Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap, bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT

Cookies

Onze website maakt alleen gebruik van technische noodzakelijke en analytische (functionele) cookies om het bezoek van de website te monitoren; de bezoekgegevens zijn niet herleidbaar tot een IP-adres of andere persoonlijke gegevens.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de OVZ uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die OVZ met u heeft, tenzij de OVZ wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de OVZ te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens, tenzij de OVZ op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Als u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de OVZ deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de OVZ hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

OVZ treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren.

Wijziging van het privacy beleid

OVZ past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal de OVZ er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de OVZ wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: secretaris OVZ

E-mail: info@ovzuidwolde.nl

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.